دوره های تکمیلی آموزشها آکادمیک با رویکرد عملی

 

1-کانتر تور خارجی با رویکرد عملی

2-کانتر تور داخلی با رویکرد عملی

3- کانتر رزواسیون هتل با رویکرد عملی

4-  بازاریابی و فروش با رویکرد عملی

5-نحوه پرزنت صحیح و موثر با رویکرد عملی

افرادی که بتوانند دوره های فوق را با موفقیت بگذرانند بعد ازاتمام دوره شروع به کارآموزی می کنند

و در پایان دوره کارآموزی برای استخدام و معرفی به دفاتر خدمات مسافرتی  مربوطه معرفی می گردند

تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی تشکیل می گردد .

شماره تماس :05136094723